Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 22 Mai 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > > Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - decembrie 2011

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj - decembrie 2011

R O M Â N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.18008 din 15  decembrie 2011

                                                            A N U N Ţ

In conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la:

                             Sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj

care va avea loc  miercuri, 21 decembrie 2011, ora 1000, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106,
                                                      având următorul

                                     PROIECT AL ORDINII DE ZI:


1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului domnului Radu Vasile Bica de consilier judeţean, şi implicit a mandatului acestuia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, şi validarea mandatului de consilier judeţean al primului supleant confirmat de Partidul Democrat Liberal-Organizaţia Judeţeană Cluj

2. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în locul de vicepreşedinte declarat vacant ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului domnului Radu Vasile Bica

3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea ca membru în comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Cluj a consilierului judeţean a cărui mandat a fost validat ca urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului domnului Radu Vasile Bica

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.22 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Cluj, aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca” la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Cluj  la data de 31.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj  nr 262 din  29 septembrie 2011 privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii S.F.  “Construire parc industrial Tetarom IV extindere conductă gaz presiune medie şi staţie de reglare, extindere reţea electrică şi staţie de transformare, captare apă, rezervoare şi staţie de epurare, realizarea a două clădiri pentru IMM-uri”

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Parc Industrial TETAROM IV” şi a cheltuielilor legate de proiect

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între Judeţul Cluj şi Comuna Feleacu având ca obiect realizarea Parcului Industrial Tetarom IV

8. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea Consiliului Judeţean Cluj în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca a amfiteatrului Gheorghe Bilaşcu, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 1

9. Proiect de hotărâre privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe amplasamentul  coridorului de expropriere al obiectivului de interes judeţean  „Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca - Pista de decolare - aterizare 3500 m"- Etapa I

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării a unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.64/2008 privind aprobarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean pe anii 2008-2013 cu modificările şi completările ulterioare

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu care au fost propuse de Comisia Paritară în şedinţa din data de 06.12.2011 pentru traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de  persoane prin curse regulate pe perioada 2008-2013 şi atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu pe anul 2011

14. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul Judeţului Cluj a cheltuielilor aferente Şcolii de Arte şi Meserii Gherla, începând cu anul 2012

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Cluj în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 44 din 11 februarie 2011 privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, anexă la contractul de mandat, pe anul 2011, al directorului general al Societăţii Comerciale „Univers T” S.A. Cluj-Napoca, cu modificările şi completările ulterioare
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuie
li rectificat pe anul 2011 al S.C. “Pază şi Protecţie Cluj” S.R.L.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 46/2011 privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, anexă la contractul de mandat, pe  anul 2011, al directorului general al Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene  Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 260/2008 privind aprobarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj, cu modificările ulterioare

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 259/2008 privind aprobarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi  Statului  de funcţii pentru  Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa

24. Proiect de hotărâre privind avizarea tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj pentru anul 2012

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 268/2011 privind  actualizarea elementelor de identificare a tipului de unitati specializate  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

26. Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Judeţean Cluj a mandatului special reprezentantului C.J.C. în A.G.A. la S.C. Clujana S.A.

27. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Judeţului Cluj în calitatea sa de proprietar al unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj solicitat de S.C. GREEN POWER S.R.L.

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 136/2010 privind transmiterea temporară a unor sectoare de drumuri judeţene, proprietate publică a judeţului Cluj, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj în administrarea Consiliului Local al Comunei Săvădisla

29. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2012

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 218/2011 privind stabilirea unor măsuri necesare  îndeplinirii  procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca - Pista de decolare –aterizare 3.500 m”, Etapa I 

31. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii pe primele 9 luni ale anului 2011.

32. Diverse

                                                    P R E Ş E D I N T E,
                                                          ALIN TIŞE