Ș   

Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare

POIM 2014-2020 derulat de Compania de Apă SOMEȘ SA

     Una dintre prioritățile absolute ale Consiliului Județean Cluj o reprezintă creșterea nivelului de trai și îmbunătățirea condițiilor de viață ale tuturor locuitorilor, prin dezvoltarea economico-socială echilibrată a întregului județ.
     În acest context, ca un element indisolubil legat de ideea de civilizație și modernitate, o atenție aparte este acordată extinderii rețelei de alimentare cu apă și canalizare, proiectele inițiate în acest sens fiind derulate prin intermediul societății de profil în cadrul căreia Consiliul Județean Cluj este acționar majoritar – Compania de Apă “Someș“ S.A..

Obiectiv de Investiție:

     Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020

     Proiectul dezvoltat va fi implementat de COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. (CAS S.A.) și propune investiții  pentru  modernizarea sistemelor  de  apă  și  apă  uzată  din  județele  Cluj  și  Sălaj,  din  România, continuând programele de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată derulate anterior de operatorul regional CAS S.A., și cofinanțate din fonduri disponibile prin programele europene/naționale, respectiv MUDP II (1997-2002), SAMTID (2002-2006), ISPA (2000-2006 -Măsura ISPA nr. 2000/ RO/16/P/PE/008) și POS Mediu 2007-2013.

Program:
     Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020

Titular: COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.

Beneficiari: COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.
                     Unitățile Administrativ Teritoriale din jud. Cluj și Sălaj prevăzute cu investiții prin proiect
                      Populația din județele Cluj și Sălaj

Amplasament:

     Investițiile propuse se vor realiza în 174 localități, din care 76 localități (34 UAT) în județul Cluj și 98 localități (42 UAT) din județul Sălaj:

 

 

Obiectivul general al proiectului:

     Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Prin prezentul proiect se propun investiții pentru:

  • Creșterea gradului de conectare la servicii de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții  de  siguranță  și  protecție  a  sănătății  în  localități  care  au  peste  50  de  locuitori,  prin extinderea alimentării cu apă din cadrul a două sisteme zonale existnete: Sistemul Zonal Cluj și Sistemul Zonal Huedin – în vederea asigurării conformării cu Directiva 98/83/CE alocalităților cu peste 50 locuitori

  • Asigurarea colectării și epurării apelor uzate în 11 aglomerările mai mari de 000 l.e. - în vederea asigurării conformării cu Directiva 91/271/EEC

     În sectorul de apă,  după  investițiile  realizate  prin  prezentul  proiect, gradul de conectare la sistemul de alimentare cu apă în aria alocată CAS S.A., din judeţele Cluj și Sălaj va  creşte de la 79% la  95%  - 764.830 locuitori în 2023, respectiv 239.389 locuitori care vor fi alimentaţi suplimentar cu apă potabilă  din surse conforme la finalul proiectului.

În sectorul de apă uzată,  dupa finalizarea proiectului, apa uzată va fi transportată și epurată pentru un număr suplimentar de 71.461 p.e.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Indicatori fizici

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoarea-țintă pentru proiect

Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)

km

1.090

Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)

km

120

Aducțiune (nouă)

km

317

Aducțiune (reabilitată)

km

21

Rețea canalizare (nouă)

km

308

Rețea canalizare (reabilitată)

km

70

Rezervoare înmagazinare (noi + reabilitate)

buc

99

Stații tratare apă

buc

1

Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 p.e.

buc

1

Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 p.e.

buc

3

 Alți indicatori fizici

 

 

Stații de pompare apă (noi)

buc

72

Stații de pompare apă (reabilitate)

buc

3

Sursă de apă (reabilitată)

buc

1

Stații de pompare apă uzată (noi)

buc

97

Stații de pompare apă uzată (reabilitată)

buc

2

Instalație de uscare și valorificare nămol

buc

1

 Sistem SCADA extins

buc

1


Indicatori financiari
Indicatorii economici ai investiției în prețuri curente sunt:

 

 

Valoare

( fără TVA)

TVA

Valoare

( inclusiv TVA )

Nr. crt.

Descriere

 

 

Mii LEI
Mii EURO
Mii LEI
Mii EURO
Mii LEI
Mii EURO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TOTAL INVESTIȚIE
1.657.656,828
355.636,401
309.164,070
66.328,564
1.966.820,898
421.964,965
Din care  C + M
1.306.448,686
280.287,633
248.225,250
53.254,650
1.554.673,937
333.542,283

1 EURO = 4,6611 LEI – curs mediu lunar BNR luna Iunie 2018 (conform cerințe Ghid Solicitant)

 

III. DURATA INVESTIȚIEI

Durata estimată: 65 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Proiectul este inclus pentru finanțare în portofoliu de proiecte aferente Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în cadrul Obiectivului Specific 3.2 Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată

Structura și sursele de finanțare a proiectului este prezentată în tabelul de mai jos:

SURSA DE FINANȚARE

VALOARE

%

euro

Valoare eligibilă,

351.988.720

83,4166%

                   din care

Fondul de coeziune

299.190.412

85,00% din eligibile

Bugetul de Stat

45.758.534

13,00% din eligibile

Bugetul local

7.039.774

2,00% din eligibile

Valoare neeligibilă,
            Contribuție Operator

69.976.245

16,5834%

                   din care

Cheltuieli neeligibile
(fără TVA)

3.647.681

 

TVA

66.328.564

 

TOTAL

421.964.965

100%